لبینا

لبینا نام قطعه ای موسیقی ایرانی که در قدیم می نواختند. نام دخترانه که به معنای با احساس به کار می رود

توضیحات بیشتر